Úhrada poplatkov v MŠ

 

ZMENA V ÚHRADE POPLATKOV

     Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ platí zák. zástupca mesačne 14.-€, a režijné náklady ŠJ 2,- €, výšku príspevkov schválilo MsZ Všeobecne záväzným nariadením mesta Nové Zámky č. 2/2019.

      Príspevky (16.-€) za každý mesiac platí zákonný zástupca do 15. dňa v mesiaci internet bankingom alebo trvalým príkazom na príjmový účet (pokyny obdrží každý zákonný zástupca písomne – prosíme nerobiť vklady na náš účet priamo v banke!!!)   

     Predškoláci platia iba režijné náklady 2,-€. Príspevok sa bude uhrádzať IB MESAČNE na príjmový účet MŠ.

 

    Príspevok na stravovanie v ŠJ pre predškoláka:

   Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 20,00 €/stravník,  bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový príspevok na stravovanie (suma 20 €) vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške.  

       V prípade, ak dieťa nenavštívilo zo zdravotných dôvodov MŠ celý mesiac, príspevok neplatí, ale zák. zástupca predloží Žiadosť o odpustenie príspevku za pobyt spolu s potvrdením od lekára v danom mesiaci, pretože i to sa dokladuje. Príspevok neplatia i zák. zástupcovia v hmotnej núdzi, ktorí priniesli potvrdenie o poberaní dávok v hmotnej núdzi a za dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (žiadosť nájdete na web stránke - Tlačivá na stiahnutie). 

 

Čísla účtov MŠ, na ktoré treba platiť poplatky:

STRAVA:

Účet školskej jedálne: 393 524 2180 / 5600      IBAN: SK21 5600 0000 0039 3524 2180

 

ŠKOLNÉ + REŽIJNÉ NÁKLADY ŠJ (16,-€):

Príjmový účet: 393 524 4100 / 5600                    IBAN: SK76 5600 0000 0039 3524 4100