Tanečný krúžok

Tanečný krúžok ,,MODERNÉ TANCE"

Krúžok navštevuje 12 dievčat. Krúžok sa realizuje každý druhý týždeň vo štvrtok, je zameraný na získanie základných pohybových zručností a návykov, zlepšenie koordinácie pohybov a osvojenie si správneho držania tela. Rozvíja pohybovú pamäť, hudobný sluch a učí deti vnímať rytmus a dynamiku hudby.  Pravidelným navštevovaním tanečného krúžku deti dokážu zosúladiť a skoordinovať choreografiu tanca na hudbu. Sebavedomie a sebadôveru u nich posilňujeme samostatnou prezentáciou nacvičenej choreografie pred obecenstvom.