Pokyny k zápisu do MŠ

                Pokyny k zápisu do materskej školy

                   Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční 10. a 11. mája 2021 v čase od 8,00 do 17,00 hod. 

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa budú prijímať bezkontaktne, pokiaľ sa epidemiologická situácia nezlepší.

http://www.msdorocka.sk/ziadost-o-prijatie-dietata-do-ms

•podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať zatiaľ bez osobnej prítomnosti detí,
•prípadnú zmenu danej situácie zverejníme na web stránke,
•žiadosť o prijatie dieťaťa sa môže sa podávať aj priebežne počas školského roka,

Žiadosť môže zákonný zástupca podať:
                                  

1.naskenovanú e-mailom na adresu msdorocka@gmail.com ,
2.osobne, zákonný zástupca vloží tlačivo do schránky pri hlavnom vchode do budovy materskej školy, 
3.poštou na adresu: MŠ Ďorocká 4, 94072 Nové Zámky
4.prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy /číslo: E0005755177

Ostatné podmienky prijímania detí v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. ostávajú nezmenené.

Čo potrebujete na zápis:

•Žiadosť – tlačivo nájdete  na web. stránke MŠ, vyzdvihnúť si ho môžete priamo v MŠ pri hlavnom vchode do budovy 
•Na žiadosť uveďte číslo elektronickej schránky aktivovanej cez portál www.slovensko.sk,  aspoň jedného rodiča, nakoľko sa Rozhodnutia budú posielať touto formou (aktivácia nie je podmienkou).
•Uveďte aj emailovú adresu pre komunikáciu s triednou učiteľkou.
•K žiadosti sa prikladá potvrdenie od pediatra o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a údaj o povinnom očkovaní.

Čo by malo dieťa zvládnuť pred nástupom:       

•zaobísť sa na kratší čas bez blízkej osoby,
•vychádzať s inými deťmi, vedieť sa deliť s ostatnými,
•musí mať základy samoobslužných návykov, ako sú obliekanie, obúvanie, stolovanie a hygienické návyky ( bez plienky ! ),
•mať kladnú predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí,  
•vedieť komunikovať.

Aké sú poplatky za MŠ:

•poplatok za MŠ ( školné ) je 14,- € na mesiac
•príspevok pre ŠJ za stravu – 2,- €, stravná jednotka na jeden deň- 1,45-€
•príspevok ZRPŠ – výšku každoročne stanovujú rodičia, súrodenec platí polovicu sumy

Rozhodnutia o prijatí – neprijatí:

•Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ odošle riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 15.06.2021.
•Rozhodnutia sa po novom zasielajú do elektronickej schránky cez portál www.slovensko.sk, jednému zo zákonných zástupcov dieťaťa.
•Ak rodič nemá elektronickú schránku aktivovanú rozhodnutie obdrží poštou.
•Pre rodičov prijatých detí budeme organizovať úvodné Rodičovské združenie /RZ/, v prípade ak to epidemiologická situácia dovolí, o termíne konania vás budeme informovať emailom, ktorý uvediete na žiadosti a termín bude zverejnený aj na web. stránke MŠ.
•Ak sa RZ nebude konať, úvodné informácie k nástupu do MŠ vám zašleme na váš email.


                                                 Prijímanie detí do materskej školy


                                                upravuje § 59 zákona 209/2019 – na predprimárne vzdelávanie.

V materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch rokov jeho veku.

Prednostne sa na predprimárne vzdelávanie prijíma dieťa:

•ktoré dovŕšilo piaty rok veku na povinné predprimárne vzdelávanie,
•obec (mesto Nové Zámky) určí spádové MŠ podľa jednotlivých ulíc, pre novoprijaté 5 ročné deti, ktoré sa zapisujú prvýkrát do MŠ,
pre 3 ročné deti spádová MŠ neplatí, dieťa, ktoré navštevuje materskú školu pred dovŕšením 5 veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v našej materskej škole,
• riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín zápisu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie zverejní,
•ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast,
•dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku možno prijať na predprimárne vzdelávanie, ak sú v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky,
• v rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka materskej školy určiť adaptačný pobyt, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace, alebo ak ide o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, diagnostický pobyt dieťaťa, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.


                             Ostatné podmienky prijímania  

(v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole) detí určuje riaditeľka materskej školy po prerokovaní s pedagogickou radou školy, okrem tých stanovených § 59 zákona 209/2019.

V prípade, že sa zápisu zúčastní  počet detí presahujúci možnosť ich umiestnenia v našej MŠ, pri ich prijímaní budeme prihliadať na nasledujúce kritériá:

• Dieťa s miestom trvalého pobytu v spádovej oblasti (školskom obvode) MŠ.
• Dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje našu materskú školu.
• Dieťa, ktorého rodič je zamestnancom školy.
• Obsadenosť tried podľa veku detí a dopĺňanie detí do už fungujúcich tried.