Odklad školskej dochádzky

 Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

*    S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné.

*    Doteraz, ak dieťa nebolo na školu pripravené, podával rodič riaditeľovi základnej školy žiadosť o odklad. Ten sa po novom ruší.

Odklad školskej dochádzky sa po novom definuje ako: Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní  plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole o ďalší školský rok.

Potrebný bude :

·  písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (rodič požiada o vyšetrenie dieťaťa pedagogicko-psychologickou poradňou - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pre deti a mládež )

·     písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast ( potvrdenie od pediatra, že dieťa nie je spôsobilé pre nástup do prvého ročníka ZŠ http://www.msdorocka.sk/tlacivo-pre-lekarske-potvrdenie)

·     informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia – tlačivo k dispozícii na web. stránke (http://www.msdorocka.sk/informovany-suhlas-zakonneho-zastupcu )

Prosíme rodičov, aby svoju žiadosť o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (http://www.msdorocka.sk/ziadost-o-pokracovanie-dochadzky-do-ms) spolu s potrebnými potvrdeniami odovzdali riaditeľke MŠ do 30. apríla 2021.

V novele školského zákona sa ruší nultý aj prípravný ročník.

Premium Vector | Happy cute cartoon school children