Tanečný krúžok

Tanečný krúžok ,,MODERNÉ TANCE"

Krúžok navštevuje 12 dievčat pod vedením p. uč. Mgr. Nikolety Pšenákovej. Krúžok sa realizuje každý druhý týždeň vo štvrtok, je zameraný na získanie základných pohybových zručností a návykov, zlepšenie koordinácie pohybov a osvojenie si správneho držania tela. Rozvíja pohybovú pamäť, hudobný sluch a učí deti vnímať rytmus a dynamiku hudby.  Pravidelným navštevovaním tanečného krúžku deti dokážu zosúladiť a skoordinovať choreografiu tanca na hudbu. Sebavedomie a sebadôveru u nich posilňujeme samostatnou prezentáciou nacvičenej choreografie pred obecenstvom.