Školský poriadok

                                            Usmernenia  k  prevádzke  MŠ
                                       
                                                  /výňatok zo Školského  poriadku  MŠ/         

Prevádzka MŠ je od 6.30 do 16.30 hod.

•Zákonný zástupca  privádza  dieťa  do  MŠ  spravidla  do  8.00  hod., najneskôr do 8.30 hod. po tomto čase učiteľka nemusí dieťa prevziať, ak zák. zástupca neoznámil svoj príchod vopred a  prevezme dieťa z MŠ spravidla po 15.00 hod., najneskôr do 16.30h

•Riaditeľka dohodne so zákonným zástupcom  dĺžku pobytu dieťaťa v materskej škole,(viď. tlačivo založené v triednej dokumentácii)

•Spôsob  dochádzky  a spôsob  jeho  stravovania  dohodne  zákonný zástupca  s riaditeľkou  alebo  triednymi  učiteľkami  MŠ.

•Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zák. zástupca deň vopred telefonicky do 14.00 h, najneskôr do 8.00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku ( pokyny o strave obdržal každý zákonný zástupca písomne ). Ak zákonný zástupca dieťa včas neodhlási zo stravy, môže si obed  za ten deň prevziať do obedára v čase od 11.00 hod – do 11.15 hod. a od 12.15 hod. - do 13.00 hod.

•Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ platí zák. zástupca mesačne 14.-€, a režijné náklady ŠJ  2,- €, výšku príspevkov schválilo MsZ Všeobecne záväzným nariadením mesta Nové Zámky č. 2/2019

•Príspevky ( 16.-€) za každý mesiac platí zákonný zástupca do 15. dňa v mesiaci internet bankingom alebo trvalým príkazom na príjmový účet MŠ (pokyny obdrží každý zákonný zástupca písomne – prosíme nerobiť vklady na náš účet priamo v banke!!!) 

•Predškoláci platia iba režijné náklady 2,-€. Príspevok sa bude uhrádzať IB za obdobie september – december jednorázovou sumou 8.- € v mesiaci september na príjmový účet MŠ.  Za obdobie január - jún sumou 12 .- € v mesiaci január.  

•V prípade, ak dieťa nenavštívilo zo zdravotných dôvodov MŠ celý mesiac, príspevok neplatí, ale zák. zástupca predloží Žiadosť o odpustenie príspevku za pobyt spolu s potvrdením od lekára v danom mesiaci, pretože i to sa dokladuje. Príspevok neplatia i zák. zástupcovia v hmotnej núdzi, ktorí priniesli potvrdenie o poberaní dávok v hmotnej núdzi a za dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.   

•Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi zákonný zástupca dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi zákonný zástupca riaditeľke MŠ dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.

•Ak zák. zástupca do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo závažným spôsobom opakovane poruší Školský poriadok MŠ, riaditeľka po predchádzajúcom upozornení zák. zástupcu, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky  dieťaťa do materskej školy.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ. Žiadosť prijatá bez tohto potvrdenia nie je kompletná.

•Pokiaľ na Žiadosti o prijatie dieťaťa uvedie pediater, že je zdravé a môže navštevovať MŠ a zároveň rodič zamlčí skutočné zdravotné obtiaže svojho dieťaťa alebo jeho neprimerané a problémové správanie, ktoré systematicky narúša výchovno-vzdelávací proces, má právo riaditeľka vylúčiť dieťa z materskej školy.

Výsledky pedagogicko-psychologickej a  špeciálnopedagogickej diagnostiky musí predložiť zákonný zástupca  riaditeľke MŠ, aby sa mohli stanoviť adekvátne individuálne formy a metódy práce a vypracovať, v spolupráci s odborníkmi, individuálny rozvojový program vo výchovno-vzdelávacej práci s dieťaťom, s ktorým bude rodič oboznámený.

•V prípade ak, sú výsledky pedagogicko-psychologickej a  špeciálnopedagogickej diagnostiky také závažné (napr. autizmus alebo ďalšie pervazívne vývinové poruchy), že je pre dieťa nutný odborný individuálny prístup, a nedajú sa zabezpečiť dieťaťu adekvátne personálne, priestorové a materiálne podmienky na výchovu a vzdelávanie a prostredie je pre dieťa z hľadiska jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných detí v triede ohrozené, riaditeľka školy, má právo na okamžité vylúčenie dieťaťa z výchovy a vzdelávania.

•Počas školského roka môže riaditeľka preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Rodičovi v takomto prípade oznámi dôvod a termín preradenia riaditeľka osobne. Preradenie dieťaťa počas školského roka je v právomoci riaditeľky a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácii príslušných tried a v osobnom spise dieťaťa.

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:
•žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona
•oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,
•byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
•na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľky materskej školy,
•vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:
•dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
•rešpektovať, že oznamy ani informácie o deťoch, v čase priamej činnosti učiteľky s deťmi, neposkytuje učiteľka cez sociálne a komunikačné siete mobilom, prosíme o dodržanie z bezpečnostných dôvodov všetkých detí v triede,
•pri zápise dieťaťa do MŠ oboznámiť riaditeľku so závažnými zdravotnými problémami, nezamlčať skutočnosti o zdravotnom stave dieťaťa, o jeho problémoch v správaní sa a ďalších závažných skutočnostiach, ktoré by mohli narušiť vzdelávanie detí v triede.
•odovzdať dieťa pani učiteľke osobne, nenechávať deti bez dozoru v šatni samé a odísť z MŠ, ani inému rodičovi na starosť, deti nesmú samé prísť do MŠ,
•dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
•informovať materskú školu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
•nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,
•prevziať dieťa v triezvom stave, nesmie byť pod vplyvom omamných látok, drog a alkoholických látok,
•dodržiavať zákaz fajčenia v priestoroch materskej školy a školského dvora,
•ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, je zákonný zástupca povinný riaditeľke oznámiť dôvod neprítomnosti písomne a pri opätovnom nástupe predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia,
•pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Zámky č. 2/2019, §2 ods.1, o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách v súlade s § 28 ods. 3 školského zákona za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom Nové Zámky, mesačne na jedno dieťa 14 € .

Zákonný zástupca môže písomne požiadať riaditeľku materskej školy o prerušenie dochádzky do materskej školy najviac na tri mesiace zo zdravotných dôvodov.

•Zákonný zástupca je zodpovedný za to, že odovzdá dieťa do MŠ zdravé.
Do MŠ neprijímame deti: so zvýšenou teplotou, užívajúce antibiotiká, s vírusovými ochoreniami, s hnačkami, so zvracaním. so silným kašľom,…

Zákonní zástupcovia sú povinní oznámiť výskyt infekčnej choroby v mieste bydliska dieťaťa, a to z dôvodu, aby sa v priestoroch školy mohli včas urobiť potrebné opatrenia.

•Riaditeľka vytvorí podmienky na dochádzku dieťaťa do materskej školy, pričom so zákonným zástupcom  dohodne dĺžku pobytu dieťaťa  (viď. tlačivo založené v osobnom spise dieťaťa) .

Pobyt dieťaťa v MŠ je do 16.30 hod. , ak rodič opakovane poruší dohodnutú dĺžku pobytu dieťaťa bude písomne vyzvaný na nápravu, pokiaľ sa tak nestane riaditeľka má právo oznámiť danú skutočnosť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zákonný zástupca musí svoje dieťa prevziať a opustiť budovu MŠ do 16.30 hodiny, dokedy je prevádzka, budova bude o 16.30 uzamknutá

•Spôsob  dochádzky  a spôsob  jeho  stravovania  dohodne  zákonný zástupca  s riaditeľkou  alebo  triednou  učiteľkou  MŠ.

V prípade  dochádzky  dieťaťa  v priebehu  dňa  dohodne  zákonný zástupca  čas  jeho  príchodu  a spôsob  stravovania  tak, aby  nenarušil  priebeh  činností  ostatných  detí. 

•Prevzatie  dieťaťa môže  pedagogický  zamestnanec  odmietnuť, ak zistí, že jeho  zdravotný  stav  nie  je  vhodný  na  prijatie  do  MŠ. Ak dieťa v MŠ počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

•Dieťa  od  zákonných zástupcov  preberá  učiteľka,  ktorá  zaň  zodpovedá  od  jeho  prevzatia  až  po  odovzdanie  zákonnému zástupcovi / inej  splnomocnenej  osobe /  alebo  učiteľke, ktorá  ju  v práci  strieda. Rodič je povinný dieťa odovzdávať osobne pedagógovi, prípadne inému zamestnancovi MŠ. Nepreberáme zodpovednosť za bezpečnosť dieťaťa, ktoré rodič poslal do MŠ samé, prípadne ho nechal v šatni bez dozoru. Po prevzatí dieťaťa zákonným zástupcom , alebo splnomocnenou osobou, je zaň zodpovedný zákonný zástupca alebo splnomocnená osoba i vtedy, ak s ním zostáva v triede alebo na školskom dvore, učiteľka už nenesie žiadnu zodpovednosť.

•Pokiaľ sa rodič po prevzatí dieťaťa v odpoludňajších hodinách rozhodne zostať s dieťaťom na školskom dvore je povinný rešpektovať bezpečnostné pokyny učiteľov. Pokiaľ ostatné deti nemajú dovolenú niektorú činnosť (napr. šmýkanie, vyliezanie na preliezačky a pod.) toto rešpektuje aj so svojim dieťaťom. Resp. sa rodič môže presunúť na tú časť dvora kde nie sú ostatné deti a tam môže plne využívať zariadenie školského dvora.

•Zák. zástupcom sa odporúča sledovať oznamy v šatni, zaujímať sa o obsah dňa v MŠ, spolupracovať s učiteľkami v záujme spoločného pôsobenia na dieťa, zúčastňovať sa rodičovských združení.

•Podľa §5 ods. 4e) Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole, môže riaditeľka MŠ rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa  z dôvodu opakovaného porušenia Školského poriadku materskej školy z týchto dôvodov:
-neoznámenie dôvodu neprítomnosti dieťaťa v období 14 pracovných dní a to ani po písomnej výzve, aby tak zák. zástupcovia urobili do termínu určeného riaditeľom materskej školy,
-opakované neoznámenie dôvodu neprítomnosti dieťaťa v období 14 pracovných dní, a to ani po predchádzajúcom upozornení (ak nebol už uplatnení predchádzajúci dôvod),
-opakované neuhradenie príspevkov za dochádzku dieťaťa do MŠ a stravného,
-opakované, neospravedlnené nedodržiavanie dohodnutého termínu príchodu dieťaťa do MŠ
-Riaditeľka MŠ ďalej rozhoduje o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu - § 5 ods.3 zákona č. 596/2003
-Podľa § 58 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. Školský zákon, ak dieťa svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov a  účastníkov výchovy a vzdelávania

•Rozhodnutie  o odložení  povinnej  školskej  dochádzky, potvrdené riaditeľom ZŠ, predloží  zák. zástupca dieťaťa riaditeľke  MŠ  spravidla  do  30. mája aj so žiadosťou o  rezerváciu  miesta v MŠ na nasledujúci školský rok a priloží doporučenie  CPPPaP.

•Deti, ktoré majú v nasledujúcom škol. roku plniť povinnú školskú dochádzku, sa zaraďujú do samostatnej triedy podľa Školského zákona č. 245/2008 § 28 ods.9

•Deti, ktoré absolvujú posledný rok pred plnením školskej dochádzky získajú Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, vydané riaditeľkou MŠ, na základe podania žiadosti zo strany zákonného zástupcu.

•Podľa Školského zákona § 11 ods.7a) b) má MŠ právo získavať a spracúvať osobné údaje o deťoch a zákonných zástupcoch podľa rozsahu uvedenom v zákone.

•Najvyšší počet detí v triede pre 3-4 ročné deti je 20, pre 4-5 ročné je 21, pre 5-6 ročné je 22.
Prekročiť počet detí v triedach podľa odseku 10, je možné najviac o 3, počet detí na triedach určuje riaditeľka podľa ods.10a 11 § 28 škol.zákona.
     
Stravná jednotka je s dotáciou – predškolák : 0,25.-€         bez dotácie: 1,45.-€
                                                            Desiata: 0,01 €                Desiata: 0,36  €
                                                            Obed: 0,00 €                   Obed: 0,85 €
                                                            Olovrant: 0,24 €              Olovrant: 0,24 €

•individuálne donášanie stravy pre deti do materskej školy je neprípustné s výnimkou diétneho stravovania – Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 o zar. škol.str. Dotácia : 1,20.-€

•Podľa § 140 ods. 10 Školského zákona určilo Mestské zastupiteľstvo výšku príspevku na krytie nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na výživové dávky. 

•Zákonní zástupcovia, ktorí  sú poberatelia dávok v hmotnej núdzi majú poskytnutú dotáciu na stravu a platia denne  0,25-€ ( desiata:0,01.- obed: 0,00.- olovrant: 0,24.-)

•Stravné  sa  vypláca  šekom  alebo internet bankingom do 15. dňa  v mesiaci.

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 o zariadení školského stravovania § 3 ods. 2 na základe odborného posúdenia ošetrujúceho lekára možno v ŠJ zabezpečovať diétne stravovanie pre deti a žiakov, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie.
Ďalší postup pri vydávaní diétnej stravy určuje Zriaďovateľ Mesto Nové Zámky svojim Všeobecne záväzným nariadením mesta č.2/2019 . 

•V čase vianočných prázdnin bude prevádzka MŠ prerušená na čas, ktorý bude vopred písomne prerokovaný s rodičmi, ak počet prihlásených detí na prázdniny v celej MŠ klesne pod 12. V tomto čase si zamestnanci školy budú čerpať náhradné voľno a dovolenku.

•V čase jarných prázdnin je MŠ v prevádzke, pri zníženom počte detí sa aktuálne obmedzí na činnosť nižšieho počtu tried.

•V čase letných  prázdnin  je v prevádzke  materská  škola podľa dohody so Zriaďovateľom, prerušená bude z hygienických dôvodov na 1 mesiac. V tomto období vykonávajú prevádzkové zamestnankyne veľké upratovanie a pedagogické zamestnankyne si čerpajú dovolenku, náhradné voľno podľa plánu.

Schválené na pedagogickej porade dňa 27.08.2019

Schválené Radou školy a Rodičovským združením na zasadnutí dňa 12.09.2019
 
v Nových Zámkoch dňa: 13.09.2019                                  

                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                            Mgr. Eva Cviková, riaditeľka  MŠ

  ŠKOLSKÝ PORIADOK v plnom znení nájdete v prílohe.


Otvoriť v novom okne