Národný program duševného zdravia

Národný program duševného zdravia

Koordinátorka: Klaudia Petrášová

Profil absolventa

Absolvent  predprimárneho vzdelávania získa základné vedomosti, zručnosti, schopnosti a postoje, aby bol pripravený na ďalšie, primárne, vzdelávanie a pre aktívny život v spoločnosti. Zároveň je to absolvent, ktorý by mal byť samostatný a zodpovedný, formuluje a logicky vyjadruje svoje myšlienky a názory. Veku primerane rieši kritické situácie. Uvedomuje si potrebu tolerantnosti v medziľudských vzťahoch, nenásilne rieši konfliktné situácie, spolupracuje v skupine, prijíma a rozvíja nápady iných, vie ich oceniť. Vie si vážiť a chrániť svoje zdravie a je pripravený kedykoľvek nezištne pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

CIELE PROJEKTU: 

1.Správne chápať a uplatňovať základné filozofické východisko pre výchovu k prosociálnosti a humanizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu: zmena v postavení dieťaťa vo výchovno-vzdelávacom procese, akceptácia osobnosti dieťaťa, pripisovanie pozitívnych vlastností.

2.Deťom dať možnosť realizovať svoje túžby s prihliadnutím na ich momentálnu náladu, a tak predchádzať prejavom neuróz. 

Kompletný interný projekt je k nahliadnutiu priamo u koordinátorky projektu v našej MŠ.

Projekt Druhý krok

Projekt Druhý krok

stiahnuťzväčšiť
Projekt Zippyho kamaráti

Projekt Zippyho kamaráti

stiahnuťzväčšiť
Multikultúrna výchova

Multikultúrna výchova

stiahnuťzväčšiť
Povedz mi čo je mier?

Povedz mi čo je mier?

stiahnuťzväčšiť