Mackovia

Triedne učiteľky: Mgr. EVA  CVIKOVÁ, riaditeľka MŠ
                             Bc. ERIKA  SZEKERESOVÁ, DiS, zástupkyňa riaditeľky MŠ
                             ERIKA  ŠAJBENOVÁ, DiS

Trieda: 4 - 5 ročné deti
Počet detí: 25
 mackoviapu@gmail.com
Charakteristika triedy:
Trieda Mackov sa nachádza na poschodí za telocvičňou. Logom našej triedy je macko PU. Pracujeme s prvkami programu Krok za krokom. Pracujeme  v projekte Zippyho kamaráti, Druhý krok a Hodina šťastia zamerané na prosociálu výchovu. Do edukácie začleňujeme prvky pedagogiky Montessori. Vytvorené prostredie triedy pozitívne ovplyvňuje osobnosť detí. Vplýva na ich pocit pohody, výkonnosť a únavu pri pohybe, hre, učení a práci. Spĺňa estetické a emocionálne kvality. Súvisí s cieľmi MŠ, výchovno-vzdelávacou činnosťou, obsahom výchovy a vzdelávania, s učením dieťaťa. Deti inšpirujeme k aktívnej pomoci pri tvorbe estetického prostredia. Hrové a pracovné centrá sú vybavené účelovo a slúžia na plánovanú  výchovno-vzdelávaciu činnosť. O tematickom zameraní rozhodujeme spolu s deťmi podľa plánovaných činností a záujmu detí.
Centrá aktivít sú dostatočne vybavené didaktickými pomôckami a materiálom. Každé  sa postupne dopĺňa a obmieňa.


Denný poriadok:
7,30    Hry a činnosti podľa výberu detí            
           Zdravotné cvičenie
8,50    Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – desiata
           Vzdelávacie aktivity
           Pobyt vonku
11,50  Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – obed
           Odpočinok
14,15  Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – olovrant
           Hry a činnosti podľa výberu detí
           Vzdelávacie aktivity
           Krúžková činnosť
                   

Plán práce triedneho učiteľa tvorí triednu dokumentáciu a je k nahliadnutiu v triede Mackov.
Triednym učiteľom  v školskom roku 2020/21 je Erika Šajbenová, DiS.
Počas školského roka dbá za správnosť:
·  vyplnenia triednej agendy, jej kompletizáciu
·  plánovania výchovno-vzdelávacieho procesu
·  rešpektovanie a plnenie cieľov interných projektov
·  plnenie vypracovaných úloh do Plánu práce školy, Pláne aktivít materskej školy, úloh na triedu v spolupráci so zákonnými zástupcami
  ·  úpravy násteniek v šatni detí
  .  plnenia cieľov spolupráce so ZŠ v meste, ZUŠ, Mestskou políciou a Červeným krížom

 

 

 

vstup do triedy

vstup do triedy

stiahnuťzväčšiť
Vstup do triedy

Vstup do triedy

stiahnuťzväčšiť
Vstup do triedy

Vstup do triedy

stiahnuťzväčšiť
Hry s lístím

Hry s lístím

stiahnuťzväčšiť
Vyrábame ježka

Vyrábame ježka

stiahnuťzväčšiť
Vyrábame ježka

Vyrábame ježka

stiahnuťzväčšiť
Vyrábame ježka

Vyrábame ježka

stiahnuťzväčšiť
Vianočné posedenie

Vianočné posedenie

stiahnuťzväčšiť
Vianočné posedenie

Vianočné posedenie

stiahnuťzväčšiť
Vianočné posedenie

Vianočné posedenie

stiahnuťzväčšiť
Vianočné posedenie

Vianočné posedenie

stiahnuťzväčšiť
Vianočné posedenie

Vianočné posedenie

stiahnuťzväčšiť
Vianočné posedenie

Vianočné posedenie

stiahnuťzväčšiť
Srdečne blahoželáme, Maťko :)

Srdečne blahoželáme, Maťko :)

stiahnuťzväčšiť
Naši reprezentanti na Olympijskom dni na Sihoti

Naši reprezentanti na Olympijskom dni na Sihoti

stiahnuťzväčšiť