Logopedická starostlivosť

 

„To, čím sa líši človek od zvierat, je rozum a reč.

To prvé má pre svoju vlastnú potrebu, to druhé – reč, pre svojich blízkych, preto sa treba o oboje rovnako starať, aby mal myseľ a z mysle pochádzajúce hýbanie svalov, teda i jazyk čo najvybrúsenejší.“ 

( J. A. Komenský – Informatórium školy materskej)

Plnohodnotná reč má veľký význam pri úspešnom začlenení detí do školskej práce, ďalšom rozvíjaní ich rozumových schopností a všestrannom rozvoji celej osobnosti.

V súčasnoti sa starostlivosť o človeka posúva od dospelého k dieťaťu, od terapie k prevencii, od liečebných inštitúcií k výchovným zariadeniam a opatreniam.

Týmto moderným snahám sa prispôsobuje aj LOGOPÉDIA, ktorá zdôrazňuje hlavne prevenciu a včasné rozpoznávanie a odstraňovanie chýb a porúch dorozumievania.

Pre logopedickú prax z toho vyplýva úloha prehĺbiť preventívno – výchovnú logopedickú starostlivosť v MŠ a rozšíriť špecialno výchovnú logopedickú starostlivosť o deti predškolského veku s nedostatkami v komunikačnom procese.


                           Preventívno – logopedická starostlivosť v našej MŠ

ÚLOHA: Poskytovať deťom logopedickú starostlivosť v spolupráci s logopédkou, opierať sa pritom o celkový fyzický a psychický vývin dieťaťa.

CIEĽ : Venovať osobitnú pozornosť logopedickej prevencií detí, zabezpečiť logopedickú starostlivosť deťom s poruchou reči a vytvárať podmienky na vývoj správnej a prirodzenej reči.

CIEĽOVÁ SKUPINA: 5 – 6 ročné deti


ČAS: dvakrát do mesiaca s logopédkou  PaedDr. Darinou Boťanskou v logopedickej ambulancii v MŠ               

logopedický kútik s pomôckami

logopedický kútik s pomôckami

stiahnuťzväčšiť
logopedická miestnosť

logopedická miestnosť

stiahnuťzväčšiť
pomôcky na logopédiu

pomôcky na logopédiu

stiahnuťzväčšiť