Krtkovia

 
Triedne učiteľky: JANA ERNESTOVÁ, Bc. DAGMAR GRÓFOVÁ   
Trieda: 5 - 6 ročných detí
Počet detí:  25

krtkoviams@gmail.com

Charakteristika triedy:
Našu triedu nájdete na prízemí, hneď pri hlavnom vchode do MŠ. Logom triedy je KRTKO. Trieda je priestranná, svetlá.
Prvá časť poskytuje dostatok miesta pre výchovno-vzdelávacie činnosti detí. Nachádzajú sa tu jednotlivé centrá: konštruktívne, matematicko-logické, dopravné, literárno-dramatické, prírodovedné, centrum varenia, centrum jazykovej  gramotnosti, počítačové centrum, centrum dramatickej hry a centrum ranného stretávania sa. Vybavená je modernou technológiou - interaktívnou tabuľou, počítačom, hovoriacimi štipcami, interaktívnou stenou, Bee- bot, hifi vežou, tabletmi.
Druhú časť tvorí spálňa, ktorá slúži na odpočinok.
Tretiu časť tvorí novozrekonštruovaná umyváreň a WC.
Štvrtou časťou je šatňa, v ktorej sú nové, pekné, farebné skrinky.
V našej triede je zapísaných 25 detí. Vzdelávacie aktivity riadené učiteľkou vytvárajú priestor pre vzájomný kontakt medzi deťmi, sú orientované na oboznamovanie, získavanie vedomostí, zručností a správnych návykov u detí. Pani učiteľky dokonale poznajú všetky deti a rešpektujú ich individualitu, deti rešpektujú zvolené pravidlá. Hračky a učebné pomôcky v centrách umožňujú sebavzdelávanie a podporujú sebarozvoj dieťaťa. Sú určené aj pre samostatnú prácu dieťaťa, obsahujú prvky autokorekcie. Prostredie je vybavené tak, že umožňuje deťom vzájomný kontakt, priestor pre spoločnú činnosť a hru.


Harmonogram denných aktivít
7.00 - Hra a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie
9.05 - Osobná hygiena, stravovanie - desiata
          Vzdelávacie aktivity
          Pobyt vonku

12.10 - Osobná hygiena, stravovanie - obed a odpočinok
14.10 - Osobná hygiena, stravovanie – olovrant
            Vzdelávacie aktivity
            Krúžkové činnosti, hry a činnosti podľa výberu detí


Plán práce triedneho učiteľa je súčasťou pedagogickej dokumentácie, je k nahliadnutiu v triede Krtkov.
Triednym učiteľom v školskom roku 2021/22 je Jana Ernestová.

Triedne aktivity:
- Svetlonos
- Deň materských škôl - Zdravý deň v MŠ
- Vianočná besiedka a vianočné posedenie
- Maškarný ples
- Besiedka ku Dňu matiek
- Mliečny deň
- Deň rodiny
- Výlet s rodičmi

Život v našej triede:

 

vstupná chodba k triede

vstupná chodba k triede

stiahnuťzväčšiť
vstup do triedy Krtkov

vstup do triedy Krtkov

stiahnuťzväčšiť
toalety Krtkov

toalety Krtkov

stiahnuťzväčšiť
šatňa Krtkov

šatňa Krtkov

stiahnuťzväčšiť
spálňa Krtkov

spálňa Krtkov

stiahnuťzväčšiť
spálňa Krtkov 2

spálňa Krtkov 2

stiahnuťzväčšiť
miesto stretávania sa

miesto stretávania sa

stiahnuťzväčšiť
výtvarné centrum

výtvarné centrum

stiahnuťzväčšiť
ranné stretnutie

ranné stretnutie

stiahnuťzväčšiť
centrum predčitateľskej gramotnosti

centrum predčitateľskej gramotnosti

stiahnuťzväčšiť
stavebnicové centrum

stavebnicové centrum

stiahnuťzväčšiť
 informačno - didaktické centrum

informačno - didaktické centrum

stiahnuťzväčšiť
centrum varenia

centrum varenia

stiahnuťzväčšiť
centrum prírody

centrum prírody

stiahnuťzväčšiť
matematicko - logické centrum

matematicko - logické centrum

stiahnuťzväčšiť
centrum jazykovej gramotnosti

centrum jazykovej gramotnosti

stiahnuťzväčšiť
centrum prírody 2

centrum prírody 2

stiahnuťzväčšiť
centrum s Montessori prvkami

centrum s Montessori prvkami

stiahnuťzväčšiť
Práce v záhrade

Práce v záhrade

stiahnuťzväčšiť
Práce v záhrade

Práce v záhrade

stiahnuťzväčšiť
Práce v záhrade

Práce v záhrade

stiahnuťzväčšiť
Práce v záhrade

Práce v záhrade

stiahnuťzväčšiť
Práce v záhrade

Práce v záhrade

stiahnuťzväčšiť
Práce v záhrade

Práce v záhrade

stiahnuťzväčšiť
Práce v záhrade

Práce v záhrade

stiahnuťzväčšiť
Práce v záhrade

Práce v záhrade

stiahnuťzväčšiť
Práce v záhrade

Práce v záhrade

stiahnuťzväčšiť
Práce v záhrade

Práce v záhrade

stiahnuťzväčšiť
Práce v záhrade

Práce v záhrade

stiahnuťzväčšiť
Práce v záhrade

Práce v záhrade

stiahnuťzväčšiť